Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Problemy z budową trasy ekspresowej S5 w Wielkopolsce i kujawsko - pomorskiem

Zdjęcie aktualności Problemy z budową trasy ekspresowej S5 w Wielkopolsce i kujawsko - pomorskiem fot. Maciej Januchowski

Mieszkańcy Stęszewa koło Poznania narzekają na przedłużającą się budowę drogi S5. W ubiegłym tygodniu włoskie przedsiębiorstwo poinformowało GDDKiA, że odstępuje od kontraktu na budowę. 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej między Poznaniem a Wronczynem miał być gotowy w listopadzie 2017 r.

Mówili mieszkańcy, którzy już nie mogą się doczekać zakończenia prac.

Burmistrz miasta Włodzimierz Pinczak wskazał, że sytuacja poprawiła się po otwarciu jednej nitki w kierunku Wrocławia i węzła Wroczyn.

Jeszcze gorsza sytuacja zaistniała w województwie kujawsko – pomorskim. Tam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakty z wykonawcą, czyli firmą Impresa Pizzarotti na budowę aż trzech odcinków drogi drogi S5. Chodzi o odcinki Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota – Szubin. Jak tłumaczy Generalna Dyrekcja wykonawca był kilkukrotnie wzywany do realizacji postanowień kontraktu, z którego się nie wywiązywał. Jeżeli już prowadził prace, to niezgodnie z kontraktem. Roboty nie były też prowadzone zgodnie z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Odcinek z Białych Błot do Szubina miał być oddany z końcem lipca, jednak wykonany jest dopiero w 39 procentach. To oznacza, że termin ten przesunie się prawdopodobnie na przyszły rok. Firma zeszła z placu, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie teraz poszukiwała nowego wykonawcy. Ponadto włoski wykonawca musi liczyć się z karami finansowymi. Aktualnie już nałożono na niego kary umowne m.in. za nieterminowe płacenie podwykonawcom w kwocie 14 milionów 200 tysięcy złotych. Dodatkowo za odstąpienie od realizacji kontraktu z winy wykonawcy na trzy odcinki w kujawsko – pomorskiem Impresa Pizzarotti może zostać obciążona karą prawie 157 milionów złotych.

Poniżej informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która w sposób szczegółowy przedstawia tragiczną sytuację w kujawsko - pomorskiem.

Po wielokrotnych wezwaniach Wykonawcy, firmy Impresa Pizzarotti, do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na odcinkach S5 w województwie kujawsko-pomorskim (Nowe Marzy - Dworzysko, Dworzysko - Aleksandrowo, Białe Błota - Szubin) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z wykonawcą tych inwestycji.

Zapisy kontraktowe muszą być wypełnianie

Firma Impressa Pizzarotti mimo wielokrotnych wezwań i dobrej woli ze strony GDDKiA nie realizowała zapisów kontraktowych. Wykonawca zostały wezwany w trybie Subklauzuli 15.1, do poprawy, czyli szczegółowo określono zakres prac, co do terminowości wykonania których Zamawiający miał uzasadnione zarzuty. 

Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał zapisów dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom materiałów przypominamy o „Serwisie dla podwykonawców” uruchomionym na stronie internetowej GDDKiA. Podmioty poszkodowane we współpracy z Impressa Pizzarotii, pozyskają tam najważniejsze informacje, jak skutecznie otrzymać nieuregulowane należności.

Deklaracje Wykonawcy bez pokrycia

Na etapie procedury przetargowej Zamawiający (GDDKiA) zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził wolę i możliwość realizacji zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Wykonawca oświadczył w formularzu złożonej oferty, że zamówienie zrealizuje „samodzielnie, tj. bez udziału podwykonawców” oraz wykazał posiadanie zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

Poniżej prezentujemy zestawienie kosztorysów GDDKiA i kwot, za które Wykonawca zadeklarował realizację zadań:

- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)

kosztorys GDDKiA: 590 458 667,65 zł brutto
wartość kontraktu: 374 722 113,70 zł brutto

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)

kosztorys GDDKiA: 683 725 199,48 zł brutto
wartość kontraktu: 409 760 779,95 zł brutto

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)

kosztorys GDDKiA: 428 388 789,44 zł brutto
kwota kontraktu: 259 926 113,82 zł brutto

Kalendarium

We wrześniu 2014 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S5: Nowe Marzy-Dworzysko oraz Dworzysko-Aleksandrowo. Miesiąc później, w październiku 2014 r. ogłoszono przetarg na pozostałe odcinki S5, w tym m.in. Białe Błota-Szubin.

W pierwszym etapie przetargu złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu mieli zostać zaproszeni wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawcy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację wniosków, w tym firma Impressa Pizzarotti, zostali zaproszeni do drugiego etapu przetargu i złożenia ofert.

Zaproszenia do drugiego etapu przetargów na budowę drogi S5, w tym dla odcinków Nowe Marzy-Dworzysko, Dworzysko-Aleksandrowo oraz Białe Błota-Szubin zostały przekazane w kwietniu i maju 2015 r.  

Po przedstawieniu ofert przez potencjalnych wykonawców, wezwaliśmy włoskiego Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a Wykonawca udzielił obszernych wyjaśnień i zadeklarował swoją możliwość realizacji zamówienia.

W sierpniu 2015 r. dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych w przetargu na zaprojektowanie i budowę poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S5.

12 października 2015 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę wszystkich odcinków S5.

Niedopuszczalnie niski stan zaawansowania prac

- odcinek nr 1: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km)

22 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 23,16 % 
Zaawansowanie finansowe: 39,10 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): grudzień 2019 r.

- odcinek nr 2: Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km)

30 czerwca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 29,87 %
Zaawansowanie finansowe: 39,58 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): listopad 2019 r.

- odcinek nr 5: Białe Błota - Szubin (9,7 km)

24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Stan zaawansowania:
Zaawansowanie rzeczowe: 39,00 %
Zaawansowanie finansowe: 50,38 %
Zakończenie prac na odcinku (zgodne z podpisanymi aneksami): lipiec 2019 r.

Konsekwencje dla Wykonawcy

Obecnie naliczane są kary umowne z tytułu m.in. braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w łącznej wysokości ponad 14 200 000 zł.

Ponadto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 15% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla każdego z trzech odcinków drogi S5 (nr 1, 2 i 5), czyli łącznie kwoty 156 661 351,12 zł.

GDDKiA szukamy nowego Wykonawcy. Przetargi jeszcze w wakacje.

GDDKiA przeprowadziła inwentaryzację po zakończeniu przerwy zimowej, czyli na dzień 15 marca 2019 r. Teraz zostanie ona zaktualizowana na dzień odstąpienia od umów, a wykonane dotąd prace zostaną zabezpieczone.

Naszym celem jest jak najszybsze wznowienie robót na ww. odcinkach drogi ekspresowej S5. W związku z tym niezwłocznie rozpoczniemy procedurę wyboru wykonawców, tak aby jak najszybciej dokończyć inwestycje i udostępnić przedmiotowe odcinki kierowcom. Jeszcze na przełomie lipca i sierpnia planujemy ogłosić przetargi na wyłonienie wykonawców, którzy dokończą budowę odcinków drogi ekspresowej S5.

(Maciej Januchowski, GDDKiA o. Bydgoszcz)