Masz temat? Zadzwoń!!! 506 200 102

Rusza 57. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk

Zdjęcie aktualności Rusza 57. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk fot. SzDK

Szubiński Dom Kultury ogłosił regulamin 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk. Prace należy przesyłać w terminie do 5 kwietnia 2019 roku na adres: Szubiński Dom Kultury, 89-200 Szubin, ul. Kcyńska 13.

REGULAMIN 57. KONKURSU SZTUKI LUDOWEJ PAŁUK.

§ 1. Cel konkursu:

 1. Zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.
 2. Budowa tożsamości kulturowej regionu Pałuk w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców ludowych na dzieci i młodzież.
 3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej poprzez stworzenie dla twórców lokalnych możliwości prezentacji prac, a tym samym umożliwienie konfrontacji dorobku artystycznego.
 4. Archiwizacja i dokumentacja materialnych dóbr kultury.

§ 2. Przedmiot konkursu: są wszystkie dziedziny tradycyjnej sztuki ludowej:

Do konkursu można zgłaszać prace ze wszystkich dziedzin tradycyjnej sztuki ludowej, tj.:

 • rzeźba i płaskorzeźba: rzeźba w drewnie, rzeźba w glinie, rzeźba-ptaki
 • hafty pałuckie
 • zdobnictwo (pająki, kwiaty, rózgi, plotki żniwne, bukiety żniwne)
 • przedmioty obrzędowe (gwiazdy kolędnicze, szopki, kropidła)
 • instrumenty muzyczne własnoręcznie wykonane
 • zabawki dla dzieci
 • inne tradycyjne przedmioty sztuki ludowej, w tym plecionkarstwo.

§ 3. Organizator Konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szubiński Dom Kultury z siedzibą w Szubinie, ul. Kcyńska 13

§ 4. Uczestnicy Konkursu:

 • twórcy ludowi z regionu Pałuk;
 • amatorzy oraz dzieci i młodzież - kontynuatorzy tradycyjnej sztuki ludowej.

§ 5. Zasady udziału:

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć minimum trzy, a maksimum dziesięć prac.
 2. Prace powinny być wykonane specjalnie na konkurs.
 3. Każda praca musi być oznaczona wyłącznie godłem, w taki sposób, by było możliwe swobodne jego usunięcie do celów dokumentacyjnych.
 4. Godło w drodze losowej nadaje Organizator - jedno godło dla jednego autora. Autor otrzymuje je drogą listową wraz z regulaminem lub po uprzednim zgłoszeniu u Organizatora (pisemnie lub e-mailowo).
 5. Autor prac dostarcza Organizatorowi prace wraz z kopertą, na której musi być napisana nazwa godła nadanego przez Organizatora. W kopercie należy umieścić:
 • imię i nazwisko, datę urodzenia (wiek) i dokładny adres zamieszkania autora
 • wykaz wszystkich nadesłanych prac wraz z tytułami lub nazwami każdego z dzieł
 • rok wykonania prac
 • wycenę każdej pracy (obowiązkowo)
 • grupa, w której autor wystawia prace (twórca ludowy; amator; dzieci i młodzież)
 • podpisane oświadczenie uczestnika konkursu stanowiące załącznik do regulaminu
 • dzieci i młodzież dodatkowo zamieszczają informację o swoim mistrzu - instruktorze

§ 6. Przebieg i kryteria oceny prac:

 • Prace konkursowe należy składać do 5 kwietnia 2019 w Szubińskim Domu Kultury, ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin
 • Organizator powołuje niezależną Komisję Konkursową w skład, której wejdą specjaliści z zakresu sztuki ludowej.
 • Komisja ocenia prace, uwzględniając poziom artystyczny oraz zgodność z tradycyjną sztuką ludową Pałuk.
 • O ilości i sposobie przyznania nagród decyduje powołana Komisja Konkursowa. Ma ona także prawo do odrzucenia dostarczonych prac bez podania przyczyny.
 • Po zakończeniu obrad Komisji następuje odkodowanie nadanych autorom godeł.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas podsumowania konkursu.

§ 7. Sprawy organizacyjne:

 1. Za przedmioty zaginione lub uszkodzone w czasie transportu Organizator nie bierze odpowiedzialności.
 2. Fundatorami nagród i wyróżnień będą: Szubiński Dom Kultury i inni ewentualni fundatorzy.
 3. Nagrodzone oraz wyróżnione prace mogą być za zgodą autora zakupione do zbiorów muzealnych.
 4. Przewidywane są nagrody dla młodzieży, która kontynuuje tradycje sztuki ludowej pod kierunkiem twórców.
 5. Zwrot eksponatów nadesłanych na konkurs i wystawę nastąpi po jej zakończeniu. Prace należy odbierać osobiście lub za okazaniem upoważnienia przez właściciela danej pracy do 30 maja.

§ 8. Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników 57. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, wręczenie nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy nastąpi
11 maja 2019 r. o godz. 11.00 w Szubińskim Domu Kultury.

Bliższych informacji udziela Małgorzata Bołka, tel. 52 3848235, e-mail: m.bolka@szdk.szubin.net